Организација на резервни офицери на Република Македонија
Организациона структрура на ОРОРМ

Членови на извршен одбор на собрание на ОРОРМ
проф.д-р Ѓорѓи Малковски, претседател на ОРОРМ во мандатен период 2016 - 2020 година.
Претседател:
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
- ООЕ на ОРОРМ Скопје
Потпретседател:
Стојанче Стрмбов
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Секретар:
м-р Ристе Панов
- ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
Членови:
Оливер Митевски
- ООЕ на ОРОРМ Битола
Тони Ивановски
- ООЕ на ОРОРМ Кратово
доктор Љупчо Пасинечки
- ООЕ на ОРОРМ Кавадарци-Неготино
д-р Гоце Георгиев
- ООЕ на ОРОРМ Виница
Членови на собрание на ОРОРМ
Никола Минчевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Гевгелија
проф.д-р Менде Солунчевски
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар
Драгољуб Столески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Кичево
Веселин Стојановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка
Ѓорѓија Здравески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Охрид
м-р Ристо Петков
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Пробиштип
Стојанче Стрмбов
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Јован Јовановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Радовиш
Васил Тунев
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Струмица
Божин Милосавлевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Тетово
Оливер Митевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Битола
Борис Алчев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Велес
Николчо Спасевски
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
Тони Ивановски
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кратово
Љупчо Пасинечки
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кавадарци-Неготино
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
- мајор
- ООЕ на ОРОРМ Скопје
м-р Ристе Панов
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
Влатко Котески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Прилеп
Светлана Илиевска
- ООЕ на ОРОРМ Делчево
д-р Гоце Георгиев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Виница
НАДЗОРЕН ОДБОР
Стојанче Димов-член
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Аце Димоски-член
- ООЕ на ОРОРМ Скопје
Благојче Илиевски-претседател
- ООЕ на ОРОРМ Куманово