Организација на резервни офицери на Република Македонија
Организациона структрура на ОРОРМ

Членови на извршен одбор на собрание на ОРОРМ
Претседател на Собранието и Извршниот одбор на ОРОРСМ,член на Собранието од ООЕ на ОРОРСМ Виница, д-р на науки од областа на безбедноста.
Претседател:
Д-р Гоце Георгиев
Виница
Потпретседател:
Љупчо Вуксанов
Берово-Пехчево
Секретар:
Никица Бангиева
Скопје
Членови:
Стојанче Стрмбов
Штип
Тони Ивановски
Кратово
Оливер Митевски
Битола
Ѓорѓија Здравески
Охрид
Драгољуб Столески
Кичево
Д-р Ристо Петков
Пробиштип
Д-р Менде Солунчевски
Демир Хисар
Д-р Тони Петрески
Претставник од МО
Членови на собрание на ОРОРМ
Никола Минчевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Гевгелија
проф.д-р Менде Солунчевски
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар
Драгољуб Столески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Кичево
Веселин Стојановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка
Ѓорѓија Здравески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Охрид
м-р Ристо Петков
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Пробиштип
Стојанче Стрмбов
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Јован Јовановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Радовиш
Божин Милосавлевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Тетово
Оливер Митевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Битола
Борис Алчев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Велес
Тони Ивановски
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кратово
Љупчо Пасинечки
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кавадарци-Неготино
м-р Ристе Панов
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
Светлана Илиевска
- ООЕ на ОРОРМ Делчево
д-р Гоце Георгиев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Виница
Илија Петрески
-ООЕ на ОРОРМ Прилеп
СОБРАНИЕ
НАДЗОРЕН ОДБОР
Љупчо Вуксанов
капетан
-ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
Никица Бангиева
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Скопје
Кирил Јанчев
капетан
-ООЕ на ОРОРМ Струмица
СОБРАНИЕ
Стојанче Димов-член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Штип
Аце Димоски-член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Скопје
Благојчо Илиевски-претседател
наредник
-ООЕ на ОРОРМ Куманово
НАДЗОРЕН ОДБОР