Организација на резервни офицери на Република Македонија
Организациона структрура на ОРОРМ

Членови на извршен одбор на собрание на ОРОРМ
Претседавач и раководител со Работното тело
Претседател:
Љупчо Вуксанов
- ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
Потпретседател:
не е избран
не е избран
Секретар:
не е избран
не е избран
Членови:
Членови на собрание на ОРОРМ
Никола Минчевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Гевгелија
проф.д-р Менде Солунчевски
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар
Драгољуб Столески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Кичево
Веселин Стојановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка
Ѓорѓија Здравески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Охрид
м-р Ристо Петков
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Пробиштип
Стојанче Стрмбов
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Јован Јовановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Радовиш
Васил Тунев
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Струмица
Божин Милосавлевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Тетово
Оливер Митевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Битола
Борис Алчев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Велес
Тони Ивановски
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кратово
Љупчо Пасинечки
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кавадарци-Неготино
проф. д-р Ѓорѓи Малковски
- мајор
- ООЕ на ОРОРМ Скопје
м-р Ристе Панов
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
Светлана Илиевска
- ООЕ на ОРОРМ Делчево
д-р Гоце Георгиев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Виница
Васе Пиличовски
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
Илија Петрески
-ООЕ на ОРОРМ Прилеп
СОБРАНИЕ
Стојанче Димов - член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Штип
Аце Димоски-член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Скопје
Благојчо Илиевски-претседател
наредник
-ООЕ на ОРОРМ Куманово
НАДЗОРЕН ОДБОР