Организација на резервни офицери на Република Македонија
Организациона структрура на ОРОРМ

Членови на извршен одбор на собрание на ОРОРМ
Претседател на Собранието и Извршниот одбор на ОРОРСМ,член на Собранието од ООЕ на ОРОРСМ Виница, д-р на науки од областа на безбедноста.
Претседател:
Д-р Гоце Георгиев
Виница
Потпретседател:
Љупчо Вуксанов
Берово-Пехчево
Секретар:
Никица Бангиева
Скопје
Членови:
Стојанче Стрмбов
Штип
Тони Ивановски
Кратово
Оливер Митевски
Битола
Ѓорѓија Здравески
Охрид
Драгољуб Столески
Кичево
Д-р Менде Солунчевски
Демир Хисар
Д-р Тони Петрески
Претставник од МО
Членови на собрание на ОРОРМ
Никола Минчевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Гевгелија
проф.д-р Менде Солунчевски
- поручник
- ООЕ на ОРОРМ Демир Хисар
Драгољуб Столески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Кичево
Веселин Стојановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Крива Паланка
Ѓорѓија Здравески
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Охрид
Стојанче Стрмбов
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Штип
Јован Јовановски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Радовиш
Божин Милосавлевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Тетово
Оливер Митевски
- капетан
- ООЕ на ОРОРМ Битола
Борис Алчев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Велес
Тони Ивановски
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Кратово
м-р Ристе Панов
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Свети Николе
д-р Гоце Георгиев
- п.поручник
- ООЕ на ОРОРМ Виница
Илија Петрески
-ООЕ на ОРОРМ Прилеп
Љупчо Вуксанов
капетан
-ООЕ на ОРОРМ Берово-Пехчево
Никица Бангиева
п.поручник
-ООЕ на ОРОРМ Скопје
Кирил Јанчев
капетан
-ООЕ на ОРОРМ Струмица
Драгче Николовски
п.поручник
-ООЕ на ОРОРСМ Кочани
Фено Наков
мајор
-ООЕ на ОРОРСМ Неготино
Илија Браов
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Кавадарци
Владимир Николов
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Валандово
Илија Карагошев
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Богданци-Дојран
Љупчо Меноски
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Македонски Брод
Драго Стоименов
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Делчево
Д-р Тони Петрески
п.поручник
Претставник на Министерство за одбрана
Синиша Богдановски
капетан
-ООЕ на ОРОРСМ Куманово
НАДЗОРЕН ОДБОР
Благојчо Илевски-претседател
наредник
-ООЕ на ОРОРСМ Куманово
Аце Димоски-член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРСМ Скопје
Стојанче Димов-член
п.поручник
-ООЕ на ОРОРСМ Штип